Vsmart Extensions

 

Aktualny comiesięczny numer Serwisu Informacyjnego FZZPOZiPS

w wersji do pobrania jest dostępny na stronie głównej Federacji

www.fzzpozips.com.pl

Dokumenty

 

STATUT FZZPOZiPS

 

Regulamin Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

§ 1

1. Radę Wojewódzką tworzą:

· po jednym przedstawicielu organizacji członkowskich Federacji z województwa

· Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. Siedzibą Rady Wojewódzkiej jest miejscowość wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§  2

1. Organami Federacji ZZPOZiPS na szczeblu województwa są:

a) Wojewódzka Konferencja;

b) Wojewódzka Komisja Rewizyjna;

c) Rada Wojewódzka;

d) Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. Na szczeblu województwa najwyższą władzą jest Wojewódzka Konferencja Delegatów – przedstawicieli organizacji członkowskich z terenu województwa, wybieranych zgodnie z zasadami wyborów delegatów uchwalonych przez Radę Wojewódzką.

3. Kadencja organów wojewódzkich Federacji ZZPOZiPS jest zgodna z kadencją innych organów Federacji, a kampanię sprawozdawczo-wyborczą w organach wojewódzkich określa uchwała Rady Krajowej w tej sprawie.

4. Organy wojewódzkie Federacji ZZPOZiPS mają prawo do podejmowania uchwał wyłącznie w ramach statutowych kompetencji lub pełnomocnictw udzielonych przez Radę Krajową.

5. Uchwały organów wojewódzkich zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu zasady obecności, co najmniej 50% +1 członków tych organów, chyba że statut stanowi inaczej.

§  3.

1. Wojewódzka Konferencja Federacji ZZPOZiPS zwoływana jest co 4 lata. Termin i miejsce Konferencji ustala Rada Wojewódzka, zgodnie z uchwałą Rady

Krajowej w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w radach wojewódzkich i podaje do wiadomości członków Federacji na 2 miesiące przed terminem Konferencji.

2. W Wojewódzkiej Konferencji uczestniczą delegaci wybrani przez organizacje członkowskie zgodnie z zasadami wyboru uchwalonymi przez Radę Wojewódzką.

3. Delegaci na Wojewódzką Konferencję zachowują mandat delegata na okres kadencji, nie dłużej jednak niż do kolejnej konferencji wojewódzkiej.

4. Konferencja obraduje zgodnie z Regulaminem obrad zatwierdzonym przez delegatów, a jej obrady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50% + 1 ogólnej liczby delegatów.

5. Do kompetencji Wojewódzkiej Konferencji – zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Federacji ZZPOZiPS należy:

a. określenie składu liczbowego i zasad wyborów organów wojewódzkich

b. wybór Przewodniczącego i Prezydium Rady Wojewódzkiej;

c. wybór Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

d. zatwierdzenie składu osobowego Rady Wojewódzkiej;

e. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Federacji, członka i zastępcy członka      Rady Krajowej zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Krajową;

f. zatwierdzenie Pełnomocników Rad Branżowych i Wojewódzkiego Koordynatora SiP;

g. ocena działalności merytorycznej i finansowej Rady Wojewódzkiej za okres    kadencji oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Wojewódzkiej na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

h. przygotowanie tez do programu działania Federacji na następną kadencję.

6. Na podstawie § 35 ust. 1b Statutu Federacji, Wojewódzka Konferencja może

określać wyższą niż 5% składkę członkowską na potrzeby Rady Wojewódzkiej na

okres kadencji.

§ 4.

1. Pracą Rady Wojewódzkiej między konferencjami kieruje Przewodniczący Rady Wojewódzkiej i Prezydium Rady Wojewódzkiej.

2. W skład Rady Wojewódzkiej wchodzą:

- Przewodniczący Rady Wojewódzkiej,

- Członek Rady Krajowej i zastępca członka Rady Krajowej

- Członkowie Prezydium Rady Wojewódzkiej,

- Przedstawiciele organizacji zakładowych po jednym z każdej organizacji

członkowskiej Członek RW  lub jego Zastępca

- Wojewódzki Koordynator SIP,

- Pełnomocnicy Rad Branżowych.

3. Posiedzenia Rady Wojewódzkiej:

a. odbywają się w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż 1 raz w roku,

b. zwołuje je przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady,

c. są prawomocne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 50% + 1 członków Rady,

d. decyzje na posiedzeniu Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,

e. obradami Rady Wojewódzkiej kieruje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

4. W razie nieobecności Członka  RW w posiedzeniach uczestniczy Zastępca Członka Rady Wojewódzkiej z prawem do głosowania.

5. Na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej powołuje się Komisję Uchwał i Wniosków, która sporządza protokół wraz z uchwałą i rejestrem wniosków,

6. W każdym posiedzeniu Rady Wojewódzkiej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

§ 5.

1. Rada Wojewódzka jest organem stanowiącym, wykonawczym i konsultacyjnym Federacji na terenie województwa, którego zadaniem jest:

a. koordynowanie działalności organizacji członkowskich

b. udzielanie pomocy organizacjom członkowskim w ich działaniach statutowych;

c. reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Federacji wobec odpowiednich władz;

d. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną i pomoc społeczną w sprawach wynikających z zakresu kompetencji Rady Wojewódzkiej oraz uprawnień ustawowych związków zawodowych;

e. koordynowanie społecznego nadzoru nad warunkami pracy w zakładach objętych działaniem organizacji członkowskich;

f. współpraca z Okręgową Inspekcją Pracy;

g. wypełnianie zadań Federacji na terenie województwa w zakresie:

- obrony interesów zawodowych i materialnych pracowników i ich

rodzin;

- obrony praw pracowniczych i przestrzegania przepisów prawa pracy

w zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

- kształtowania zbiorowych stosunków pracy i rozwiązywania sporów

zbiorowych w zakładach objętych działaniem organizacji

członkowskich;

- obrony praw i wolności związkowych.

2. Rada Wojewódzka ma obowiązek realizacji uchwał Rady Krajowej i jej Prezydium oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

3. Do obowiązków Rady Wojewódzkiej należy także składanie Prezydium Rady Krajowej:

a) rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej

b) rocznego sprawozdania statystycznego

c) rocznego sprawozdania finansowego i bilansu w terminie do dnia 28

lutego każdego roku;

d) planu pracy i budżetu Rady Wojewódzkiej na każdy rok w terminie

określonym przez Radę Krajową.

4. Sprawozdania i plany wymienione w ust.3 c,d  zatwierdza Prezydium Rady Krajowej.

§ 6.

1. W skład Prezydium Rady Wojewódzkiej wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Wojewódzkiej;

b) Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej;

c) Członkowie Prezydium;

d) członek i zastępca członka Rady Krajowej;

e) Wojewódzki Koordynator SIP;

f) Pełnomocnicy Rad Branżowych.

2. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej wraz z członkami Prezydium kieruje bieżącą działalnością Rady Wojewódzkiej i podejmuje decyzje w okresie między posiedzeniami Rady. O podjętych decyzjach Przewodniczący informuje Radę Wojewódzką na najbliższym posiedzeniu.

3. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, proponując porządek obrad. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności 50% członków Prezydium.

4. O każdym posiedzeniu Prezydium, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej powiadamia Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

5. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej i Członkowie Prezydium reprezentują Radę Wojewódzką wobec organów administracji rządowej i samorządowej, stosownie do zakresu kompetencji i upoważnień zatwierdzonych przez Radę Wojewódzką.

6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej może odwołać Rada Krajowa  lub Rada Wojewódzka na wniosek  Krajowej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Krajowej i Prezydium Rady Wojewódzkiej.

7. Członka lub zastępcę członka Rady Krajowej może odwołać Rada Wojewódzka na wniosek: Prezydium Rady Wojewódzkiej, Prezydium Rady Krajowej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, jeżeli za odwołaniem opowie się, co najmniej 50% + 1 członków Rady Wojewódzkiej .

8. Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej może być odwołany, jeżeli za odwołaniem opowie się co najmniej 2/3 składu Komisji.

9. Pełnomocnik Rady Branżowej może być odwołany, jeżeli za jego odwołaniem opowie się większość przedstawicieli danej branży z terenu województwa.

10. Za działalność na szkodę Federacji ZZPOZiPS odwołanie Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej może być poprzedzone   zawieszeniem w pełnieniu funkcji  przez Radę Wojewódzką.

11. W przypadku wszczęcia procedury odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada Wojewódzka podejmuje decyzję i przedkłada uchwałę wraz z protokołem wyników głosowania Radzie Krajowej.

12. Po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z ordynacją wyborczą i Statutem Federacji.

§ 7.

1. Zadaniem Prezydium Rady Wojewódzkiej jest:

a. koordynowanie działań członków Federacji na szczeblu województwa;

b. udzielanie pomocy w działaniach statutowych zrzeszonym członkom;

c. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu obrony praw pracowniczych;

d. reprezentowanie interesów Rady Wojewódzkiej wobec organów administracji rządowej i samorządowej;

e. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących praw pracowniczych pracowników w zakładach objętych działaniem organizacji członkowskich;

f. pomoc prawna organizacjom członkowskim przez działanie własne oraz współdziałanie z biurem Rady Krajowej;

g. podejmowanie interwencji i mediacji w sprawach konfliktowych między organizacjami związkowymi i pracodawcami;

h. nadzór nad realizacją uprawnień ustawowych organizacji członkowskich;

i. realizacja uchwał Rady Krajowej, Prezydium Rady Krajowej, Wojewódzkiej Konferencji, Rady Wojewódzkiej;

j. realizacja zaleceń Wojewódzkiej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

Gospodarka finansowa i dokumentacja Rady Wojewódzkiej.

1. Rada Wojewódzka posiada własny rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na potrzeby Rady.

Środki te pochodzą ze składek opłacanych przez organizacje członkowskie

w wysokości określonej w § 35 ust. 1b zgodnie z § 35 ust.2 Statutu Federacji.

2. Rada Wojewódzka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego przez Radę Wojewódzką planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydium Rady Krajowej. Dokumentacja finansowa Rady prowadzona jest przez księgowość Rady Krajowej.

3. Upoważnieni do dysponowania rachunkiem oraz odpowiedzialni za prawidłową realizację zatwierdzonego budżetu Rady Wojewódzkiej są łącznie:

Przewodniczący Rady i osoba wskazana uchwałą Prezydium Rady Wojewódzkiej.

4. Zwrot kosztów podróży służbowych odbywa się zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym przez Prezydium Rady Krajowej.

5. Rada Wojewódzka prowadzi następującą dokumentację:

a. aktualny wykaz organizacji związkowych - członków Federacji na terenie województwa;

b. imienny skład członków Rady Wojewódzkiej na okres kadencji;

c. regulamin Rady Wojewódzkiej;

d. plan pracy Prezydium i sprawozdania z ich wykonania;

e. rejestr protokołów i uchwał z posiedzeń Prezydium i Rady Wojewódzkiej;

f. rejestr korespondencji prowadzonej z Radą Krajową i organizacjami członkowskimi;

g. plany i sprawozdania z wykonania budżetu;

h. inne wynikające z potrzeb Rady Wojewódzkiej.

§ 9.

1. Rada Wojewódzka używa pieczątki o treści:

Małopolska Rada Wojewódzka

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia

I Pomocy Społecznej

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

NIP 679-25-49-554

2. Rada Wojewódzka posiada flagę Federacji ZZPOZiPS, którą używa stosownie do potrzeb.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r. po uchwaleniu go przez Radę Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia  i Pomocy Społecznej.

Regulamin   zatwierdzony  Uchwałą  Rady   Krajowej   Nr 9/VIIIK/2013r    pkt  4

 

z   dnia 22  marca  2013 r.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

KONTAKT

ul. Prądnicka 76
31-202, Kraków

Przewodnicząca:
służbowy tel. kom. 797-912-387,

V-ce Przewodniczący:
służbowy tel. kom. 500-257-731

tel. (12) 254-95-85

e-mail: rwfzzpozips.krakow@wp.pl